fbpx

Jäte on suunnitteluvirhe

Ruokahävikki on noussut näkyvästi julkiseen keskusteluun ja kansalaisten yleiseen tietouteen. On erinomaista, että kuluttajat ovat alkaneet kiinnittämään päivittäisessä arjessaan tähän asiaan enemmän huomiota. Hukattuja tuotantopanoksia sekä menetettyä taloudellista ja ravitsemuksellista arvoa tullaan jatkossa seuraamaan aiempaa aktiivisemmin. Tähän on tarvetta, sillä ruokahävikki on tarpeettominta ympäristökuormaa koko yhteiskunnan tasolla.

Ruokajärjestelmässä syntyy hävikkiä myös ennen kuin ruoka päätyy kuluttajille asti. Jokaisessa tuotantoketjun vaiheessa voidaan tehottomuuden seurauksena menettää osa ravinteista ja lisätä turhan jätteen määrää. Kehittyneissä maissa raaka-aineiden käyttö sekä prosessien tehokkuus on pitkälle optimoitu, ja tämän hukan osuutta onkin onnistuttu määrätietoisesti vähentämään. Monissa kehittyvissä maissa tuotanto- ja toimitusketjussa tapahtuva hukka on sen sijaan hankalien olosuhteiden ja puutteellisen infrastruktuurin vuoksi edelleen suuri ongelma.

Ruoan tuotannossa syntyy aina väistämättä myös ei-syötäviä, pääosin orgaanisia sivuvirtoja. Tämä ruokatuotannon osa ei nouse julkisessa keskustelussa kovin näkyvästi esille, mutta sen vaikutus on merkittävä, kun ruokajärjestelmää tarkastellaan kokonaisuutena. Sivuvirrat syntyvät päätuotteiden ohella ilman lisäpanostuksia ja ideaalitilanteessa ne saadaan hyödynnettyä uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvina lisäarvotuotteina. Kiertotaloudessa elintarvikeketju ja ei-ruokaketju ovat erottamattomasti toisiinsa kytkettyinä. Honkajoki-konsernilla on Suomessa merkittävä rooli nämä eri sektorit yhdistävänä linkkinä ja sivuvirtojen tuotteistamisen edelläkävijänä.

Kiertotalous on tärkeä mahdollistaja talouskasvun ja materiaalinkulutuksen lisäyksen irtikytkennässä. Olemassa olevat arvoverkot ovat rakentuneet pääosin neitseellisten raaka-aineiden hyödyntämisen pohjalle, eikä niiden haastaminen ole helppo tehtävä. Onnistumisen edellytyksenä on, että uusioraaka-aineiden pienemmällä ympäristöjalanjäljellä on kaupallinen arvo, sivuvirtojen erilliskeräys ja kierrätysprosessit toimivat sujuvasti ja uusioraaka-ainemarkkinat toimivat kannattavasti. Suomessa me saamme lisäarvoa kotimaisen elintarviketuotannon erityispiirteenä erittäin vähäisistä torjunta- ja lääkeainejäämistä ja esim. ilman antibiootteja tapahtuvasta broilerikasvatuksesta. Tämä ilmenee myös sivutuotteiden sisäänrakennettuna laatuna.

Honkajoella me panostamme nykyisten ja potentiaalisten uusien sivuvirtojen ainesosien ja jalostusmahdollisuuksien tutkimukseen ja kehitykseen, jotta niissä piilevä potentiaali saadaan esiin ja lunastettua. Mielenkiinto ei kohdistu yksinomaan olemassa olevien raaka-aineiden korvaamiseen, vaan myös uusiin tuotemahdollisuuksiin, mahdollisesti kokonaan uusilla teollisuuden aloilla. EU:n jätedirektiivi tarjoaa ylätasolla hyvän ohjenuoran kiertotalouden ohjaamiseen. Siinä korostetaan uusiomateriaalien käyttöä jätehierarkian ensisijaisuusjärjestyksen mukaisesti terveyden, ympäristön suojelun sekä luonnonvarojen säästämisen kannalta parhaaseen vaihtoehtoon. Näin tehty valinta tuottaa lähes aina myös suurinta lisäarvoa.

Sivuvirtojen tuotteistaminen on ekologista liiketoimintaa. Eläinperäisten sivutuotteiden renderöintiprosessi Honkajoella sitoo moninkertaisesti enemmän kasvihuonekaasuja kuin mitä sen yhteydessä syntyy. Vaihtoehtoisiin proteiiniraaka-aineisiin verrattuna kiertoravinteidemme hiilijalanjälki on hyvin pieni ja tavoitteenamme on jatkossa saavuttaa niiden osalta negatiivinen hiilijalanjälki. Honkajoella oman lisäarvonsa tuo myös Kirkkokallion seutukunnan teollinen symbioosi. Alueella toimivien eri alojen yritysten läheinen yhteistyö sivuvirtojen ja esim. ylijäämälämmön hyödyntämisessä mahdollistaa resurssiniukan toiminnan, jossa hukkaa ei juuri synny. Tämä kansainvälistä kiinnostusta herättänyt ekopuiston toimintatapa on integroitu mukaan Honkajoki Concept-kokonaisuuteen, jonka kautta tulemme jatkossa tarjoamaan kokonaisvaltaisia eläinperäisten sivutuotteiden käsittely- ja tuotteistamisratkaisuja kansainvälisille markkinoille.


Mika Tuomola, FT

Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Lisää Honkajoki konsernin vastuullisesta työstä voit lukea uusimmasta vastuullisuusraportista.

Ota yhteyttä!

Vastaamme mielellämme toimintaamme, palveluitamme ja tuotteitamme koskeviin kysymyksiisi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Ota yhteyttä