fbpx

Kiertotalous pitää resurssit käytössä

Ylikulutukseen, väestönkasvuun ja ilmastonmuutokseen vaikuttaa välillisesti tai välittömästi kaikki se, mitä yhteiskunnassamme tapahtuu. Teemat ovat suuria, ja niitä voi olla hankala hahmottaa. Itse asiassa, kiivasta keskustelua käydään jopa siitä, onko ilmastonmuutosta edes olemassa. Samalla käynnissä on aktiivinen ratkaisujen etsiminen: mitä voimme tehdä, jotta ilmaston lämpeneminen ja luonnon resurssien ylikuluttaminen voidaan pysäyttää?

Suurin ongelma on siinä, ettemme osaa hyödyntää riittävän tehokkaasti kierrätettäviä materiaaleja, vaan valmistamme paljon uutta uusiutumattomista lähteistä. Uuden materiaalin tuottamisen sijaan meidän olisikin siirryttävä kiertotalouteen, jossa kulutus perustuu kierrättämiseen. Meidän tulee maksimoida materiaalien arvo ja pitää resurssit yhteiskunnan käytössä mahdollisimman pitkään. Lisäksi on varmistettava, että toiminnastamme ei synny hukkaa ja jätettä, ja jos sitä syntyy, se käytetään uudelleen.

Kestävämpien toimintamallien käyttöön ottaminen vaatii nopeita tekoja. Meidän on paitsi tehtävä paljon töitä omien toimintamalliemme kehittämiseksi, näytettävä vahvaa esimerkkiä myös kehittyville valtioille, joissa väestönkasvu kipuaa vauhdilla. Lihateollisuudelle kasvava väestö tarkoittaa myös kasvavaa kysyntää, mikä tarkoittaa myös samassa suhteessa kasvavaa eläinperäisten sivutuotteiden määrää. Kaikille näille raaka-aineille on kuitenkin olemassa jo vastuullinen käsittelykeino – Honkajoki®-konsepti.

 

Honkajoki kiertotalousmalli

 

Honkajoki®-konsepti luo kasvua ja hyvinvointia kierrättämällä

50-vuotisen toimintahistoriamme aikana olemme kehittäneet kiertotalouskonseptin, joka on tänä päivänä yksi tehokkaimmista, vastuullisimmista ja resurssiviisaimmista eläinperäisten sivutuotteiden jalostusmalleista. Konseptin avulla voimme

  • palauttaa eläinperäiset sivutuotteet takaisin hyötykäyttöön
  • ehkäistä eläinepidemioiden ja patogeenien leviämistä ympäristöön
  • edistää luonnon resurssien kestävää käyttöä
  • minimoida tuotannon ympäristövaikutukset.

Tavoitteemme on maksimoida raaka-aineiden käyttöpotentiaali minimaalisella hukalla ja päästöillä, ja olemme sitoutuneet kehittämään niin tuotteitamme kuin tapoja, joilla ne valmistetaan. Teknisten innovaatioiden ansiosta kaikki meille saapuva orgaaninen jäte voidaan hyödyntää 100 %:sesti joko konsernin omien tuotteiden tai energian tuotannossa. Toimintojen automatisoinnilla tehostamme sisäisiä prosessejamme, nopeutamme materiaalien käsittelyaikaa ja pienennämme energiankulutusta. Älyteknologia taas auttaa meitä tuotannon tiedonkeruussa, minkä avulla voimme optimoida tuotantoa ja kustannuksia.

Konseptin avulla on mahdollista saavuttaa energiaomavaraisuus, mikä on tärkeää etenkin alueilla, joissa infrastruktuuri on puutteellista ja energiansaanti epävarmaa. Erilaisten ympäristöystävällisten energiaratkaisujen, kuten tuulimyllyjen, biokaasun tai eläinrasvan hyödyntämisen, avulla voidaan tuottaa oman yksikön tarvetta vastaava energiamäärä. Tuotannon lauhdelämpöä voi myydä eteenpäin, ja jätevedet voi käsitellä omassa jätevedenpuhdistamossa.

Honkajoki®-konsepti tarjoaa skaalattavan ja energiatehokkaan ratkaisun myös kehittyvien valtioiden tuotantoyrityksille, joissa eläinperäisiä sivutuotteita ei vielä hyödynnetä optimaalisesti. Samalla konsepti antaa keinon ehkäistä eläinepidemioita, jotka ovat vakava riski niin taloudelle kuin ympäristölle. Esimerkiksi Kiinassa afrikkalainen sikarutto on johtanut tilanteeseen, jossa jopa puolet maan sikakannasta joudutaan lopettamaan. Mikäli sairastuneita eläimiä ei käsitellä asianmukaisesti, virusta on vaikea tuhota.

 

Edistämme uusiutuvan energian tuotantoa

Fossiilisten polttoaineiden osuus esimerkiksi Suomen energiantuotannosta oli noin 36 % vuonna 2017. Uusiutuvien polttoaineiden osuus on noussut koko ajan, mutta mikäli ilmastonmuutos halutaan pitää aisoissa, pitäisi fossiiliset fossiiliset polttoaineet korvata tulevaisuudessa täysin.

Yksi päästöpolitiikkamme merkittävimmistä tavoitteista on löytää tuotteillemme käyttökohteita, jotka edistävät vähäpäästöisten ja vihreämpien energiamuotojen hyödyntämistä. Yksi näistä käyttökohteista on uusiutuva biodiesel, jolla on jopa 90 % pienempi hiilijalanjälki kuin fossiilisella dieselillä. Tällä hetkellä suuri osa tuottamistamme rasvatuotteista menee biodieselin valmistukseen. Kokonaan uusiutuvista raaka-aineista valmistetun uusiutuvan dieselin käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50–90 % fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Hyödynnämme eläinperäisiä sivutuotteita myös omassa energiantuotannossamme, ja tuotantomme lauhdelämmöllä lämmitetään muiden Honkajoen Kirkkokallion yritysalueella sijaitsevien yritysten tuotantotiloja, kuten kasvihuoneita. Tavoitteemme on myös vaihtaa dieselkäyttöisestä kuljetuskalustosta uusiutuvia polttoaineita käyttävään kalustoon, ja tällä hetkellä tutkimme mahdollisuutta siirtyä biodieselillä kulkeviin kuorma-autoihin.

 

 

Pienennämme ympäristökuormitusta

Olemme asettaneet toiminnallemme tavoitteet ympäristövaikutusten pienentämiseksi, ja seuraamme näiden tavoitteiden toteutumista erilaisia ympäristöjohtamisen työkaluja hyödyntäen. Tänä vuonna otamme käyttöön myös ohjelmiston lopputuotteidemme hiilijalanjäljen ja elinkaaren laskentaan. Sen avulla voimme analysoida toiminnastamme syntyvien päästöjen vaikutuksia kattavammin sekä optimoida tavoitteitamme niiden pienentämiseksi.

Laitokseltamme ei lähde lainkaan orgaanista jätettä, sillä hyödynnämme kaiken orgaanisen materiaalin tehokkaasti omissa tai teollisuusalueen muiden toimijoiden prosesseissa. Tuotannossamme syntyvät tavanomaiset jätteet, kuten metalli- ja puujätteet, kierrätetään ympäristöstandardien mukaisesti. Pyrimme myös jatkuvasti tehostamaan jätteiden hyödyntämistä omassa tuotannossamme, jotta mahdollisimman vähän niistä päätyisi kaatopaikoille.

Vesi on kriittinen ainesosa konsernimme tuotannossa. Kaikki prosesseissamme käytetty vesi on pohjavettä, mikä on mahdollista Suomen runsaiden pohjavesivarantojen ansiosta. Pyrimme jatkuvasti tehostamaan vedenkulutusta varmistaaksemme vesivarantojen kestävän käytön.Kehitämme aktiivisesti jätevedenkäsittelyprosessejamme pienentääksemme vesistöihin vapautuvia päästöjä ja parantaaksemme näin veden laatua.

Vuosien aikana olemme tehneet suuria investointeja myös jätevedenpuhdistamoomme, ja kaikki pitoisuudet ollaan saatu laskettua mahdollisimman pieniksi. Honkajoki Oy:n jätevedenpuhdistamolla käsitellään yrityksen omien prosessi- ja lauhdevesien lisäksi myös Lihajaloste Korpela Oy:n jätevedet. Vuoden 2018 jätevesitarkkailut osoittivat, että puhdistamolla saavutetut orgaanisen aineksen ja typen poistotulokset ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna erinomaisella tasolla.

 

Käytämme kilometrit mahdollisimman tehokkaasti

Toiminta-alueellamme on kymmeniä tuhansia maatiloja ja teurastamoita, joilta saamme raaka-aineemme. Vuonna 2018 ajokilometrejä kertyikin yli 3 000 000. Tärkeimmät keinot kilometrien optimointiin ja näin ajojen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseen ovatkin ennen kaikkea logistiikan huolellinen suunnittelu ja seuranta, yhteistyö paikallisten kuljetusyritysten kanssa, konttien korkea täyttöprosentti sekä oikea kalusto.

Raaka-aineiden kuljetukset suunnittelee konsernimme oma logistiikkaosasto, joka käyttää omiin tarpeisiimme kehitettyä HELOS-logistiikkajärjestelmää. HELOS ottaa vastaan kuljetustilaukset ja optimoi kuljetusten reitit, jotta kontit saadaan mahdollisimman täyteen mahdollisimman pienillä kilometreillä. Yhteistyösopimukset paikallisten kuljetusyritysten kanssa varmistavat raaka-aineiden nopean ja kustannustehokkaan kuljetuksen.

Seuraamme aktiivisesti erilaisia päästöihin ja ajojen kustannustehokkuuteen liittyviä mittareita, kuten ajonopeutta, kulutusta sekä lastaus- ja purkuaikojen kehitystä.
Täytämme kontit niin täyteen kuin vain raaka-aineiden hyvän laadun kannalta on mahdollista. Tällä hetkellä konttien täyttöaste on noin 80 %, ja etsimme jatkuvasti uusia teknologisia ja logistisia ratkaisuja sen nostamiseksi.

 

 

Työ vihreämmän maailman puolesta jatkuu

Olemme päässeet pitkälle, mutta työmme energiatehokkaiden kiertotalousratkaisujen parissa jatkuu intensiivisesti muun muassa edistämällä kiertotalouden ja agroekologian toimintamalleja yhdessä eri tutkimuslaitosten kanssa. Haluamme olla edelläkävijöitä alallamme, mikä tarkoittaa jatkuvaa kehittymistä ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen etsimistä.

Haluamme saavuttaa energiatehokkuuden, joka ei jätä lainkaan hukkaa, ja haluamme kehittää tuotantoprosesseistamme mahdollisimman päästöttömiä. Haluamme myös edistää kestävää kulutustapaa pitämällä eläinperäisten sivutuotteiden arvokkaat ravinteet mahdollisimman pitkään kierrossa.

 

Ota yhteyttä!

Vastaamme mielellämme toimintaamme, palveluitamme ja tuotteitamme koskeviin kysymyksiisi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Ota yhteyttä