Asiakastietorekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Honkajoki Oy (0132676-6), Santastentie 197, 38950 Honkajoki. Puhelin: 010-834 6400 Findest Protein Oy (0939488-6), Tarhatie 25, 69600 Kaustinen Puhelin: 06-861 1181

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sähköpostiosoite: tietosuoja@honkajokioy.fi Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

3. Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterin käyttötarkoitus on asiakastietojen tallentaminen asiakaspalvelua varten. Asiakastietoja tarvitaan logistiikkatehtävien suorittamiseen. Henkilötietoja käytetään henkilöstöhallinnan tarpeisiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimitiedot, lähi- ja postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maatila- tai y-tunnus, noutopaikan osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity tuottaja, asiakkaat, yhteistyökumppanit, Ruokaviraston eläinrekisterit.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Osoitetietoja voidaan luovuttaa Honkajoki Oy:n julkaisujen postituksesta vastaavalle postitusyritykselle, mutta vain Honkajoki Oy:n julkaisujen postitusta varten. Asiakkaan eläinten hävitystietoja voidaan luovuttaa Ruokaviraston eläinrekistereihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Tallennetut tiedot: Tiedot tallentuvat järjestelmään sähköisesti. Saapuneiden tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu.

9. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja vain asiakkuuden ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

10. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Henkilötietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vaatii rekisterinpitäjän kirjallisen etukäteisluvan. Tällainen siirto on sallittu vain, jos kolmansiin maihin tai kansainvälisille organisaatioille tehtävät siirrot noudattavat GDPR:n säännöksiä.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa yhteystiedoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen (ks. kohta 2).