Toimintapolitiikka

Toimittamamme tuotteet ja palvelut ovat aina turvallisia, laadukkaita ja ympäristöystävällisiä ja ne toimitetaan virheettöminä. Hallitsemme tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuutta ja laatua järjestelmällisesti eri vaiheissa toteutettavilla laadunvarmennustoimenpiteillä.
Asetamme laatu-, turvallisuus- ja ympäristö tavoitteita, ja seuraamme tavoitteiden toteutumista jatkuvan kehityksen varmistamiseksi. Sitoudumme laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden jatkuvaan parantamiseen.

Sitoudumme turvaamaan kaikille työntekijöillemme korkean turvallisuustason työn kaikissa vaiheissa. Suorittamme säännöllisiä työturvallisuustarkastuksia ja auditointeja, joilla luodaan kestävä pohja työturvallisuustoiminnan jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen. Turvallisuusohjeistus- ja seuranta kuuluvat koko henkilöstön päivittäisiin käytäntöihin. Kukin työntekijä on vastuussa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta ja tarvittaessa henkilösuojaimien käytöstä sekä turvallisuusohjeiden tai -toimenpiteiden noudattamiseen liittyvien puutteiden raportoinnista.

Toiminnassamme huomioimme meille tärkeiden sidosryhmien kuten asiakkaiden, henkilöstön sekä omistajien tarpeet. Noudatamme ja seuraamme meitä koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä edellytämme lainsäädännön noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme.

Sitoudumme kuuntelemaan ja osallistamaan henkilöstöämme, heidän edustajiaan sekä tarvittaessa myös kumppaneitamme päätöksentekoon työterveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Pyrimme toimimaan ympäristömme hyväksi tunnistamalla merkittävät ympäristönäkökohtamme sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla niiden pohjalta tarvittavia toimenpiteitä.
Sitoudumme toiminnassa ja päätöksenteossa ottamaan ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioon sekä jatkuvasti parantamaan ympäristöosaamisemme tasoa sekä sitoudumme toiminnastamme syntyvien haitallisten ympäristövaikutusten jatkuvaan pienentämiseen.

Toimintapolitiikan luo ja hyväksyy konsernin johtoryhmä. Honkajoki Oy konsernin toimintapolitikka on jaettu vastaamaan kolmea eri sertifioitua järjestelmää, jotka ovat:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • Toimintapolitiikka hyväksytty 20.12.2023