Code of conduct

Eettiset periaatteet muodostavat yleisen viitekehyksen toiminnallemme

Tässä toimintaohjeessa on esitelty Honkajoki-konsernin eettiset periaatteet. Nämä periaatteet muodostavat yleisen viitekehyksen ohjaamaan toimintaa ja käyttäytymistä Honkajoki-konsernissa. Honkajoki-konsernin eettinen toimintaohjeisto asettaa konsernin liiketoiminnalle yhteiset toimintamallit, jotka
pohjautuvat kansalliseen- ja kansainväliseen lainsäädäntöön, sopimuksiin sekä konsernin arvoihin. Ohjeisto määrittää oikean tavan toimia myös silloin, kun laki ei ota asiaan kantaa.

Edellytämme ohjeiston noudattamista ja kunnioittamista kaikilta konsernin yhtiöiltä ja työntekijöiltä asemasta ja vastuualueesta riippumatta. Käsitteet “Honkajoki-konserni” ja “konserni” tarkoittavat Honkajoki Oy:tä ja sen tytäryhtiöitä. Kun puhumme meistä, viittaamme Honkajoki-konserniin ja sen kaikkiin yhtiöihin. Ohjeistolla viittaamme tähän Honkajoki-konsernin eettiseen ohjeistoon.

Honkajoki-konserni on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Tavoitteena on varmistaa, että koko yhtiö toimii vastuullisesti kaikilla liiketoiminnan alueilla. Osana vastuullista toimintaa Honkajoki-konserni noudattaa soveltuvia lakeja toiminta-alueillaan sekä kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia*.

Ohjeiston on laatinut konsernin johto ja sen on hyväksynyt konsernin hallitus. Konsernin johto sitoutuu tarkistamaan ohjeiston periaatteet säännöllisesti sekä ottamaan päävastuun niiden noudattamisesta ja soveltamisesta konsernin toimipisteissä.

 

*Toimintaperiaatteissaan Honkajoki Oy sitoutuu seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin:

  • YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
  • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimus työelämän perusoikeuksista
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen peruskirja ja ICC:n lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet

Code Of Conduct