Kameravalvontarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Honkajoki Oy (0132676-6), Santastentie 197, 38950 Honkajoki.
Puhelin: 010-834 6400
Findest Protein Oy (0939488-6), Tarhatie 25, 69600 Kaustinen
Puhelin: 06-861 1181

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Sähköpostiosoite: tietosuoja@honkajokioy.fi
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

3. Rekisterin nimi
Kameravalvontarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on tallentava kameravalvontajärjestelmä. Kameravalvontajärjestelmä kattaa Honkajoki Oy ja Findest Protein Oy kiinteistöjen piha- alueet ja ovet. Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennalta ehkäistä väärinkäytöksiä ja auttaa jo tapahtuneiden väärinkäytösten selvittämistä.

5. Rekisterin tietosisältö
Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto (ilman ääntä). Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Prosessilaitteiden valvontaan käytettävää kuvamateriaalia ei tallenneta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kameravalvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille rikosten tutkintaa varten. Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään yksilöityyn pyyntöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennettu aineisto on suojattu salasanalla. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.
Tallennetun kuva-aineiston katseluoikeus ja rekisteritietojen käsittely: kameravalvontajärjestelmään pääsy on rajattu henkilöille, jotka ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään kameratallennuksia.

9. Tietojen säilytysaika
Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetti riippuen noin kahdesta neljään viikkoa.

10. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin
Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa yhteystiedoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen (ks. kohta 2).