LIKE-projektin rakennustyömaan kameravalvonnan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Honkajoki Oy (0132676-6), Santastentie 197, 38950 Honkajoki.
Puhelin: 010-834 6400
2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Sähköpostiosoite: tietosuoja@honkajokioy.fi
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
3. Rekisterin nimi
LIKE-projektin rakennustyömaan kameravalvontarekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on tallentava kameravalvontajärjestelmä.
Kameravalvontajärjestelmä kattaa Honkajoki Oy:n LIKE-projektin rakennustyömaan alueen. Kameravalvonnan tarkoituksena on tuottaa markkinointimateriaalia sekä
tarjota projektiin osallistuville henkilöille mahdollisuuden valvoa projektin etenemistä.
5. Rekisterin tietosisältö
Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto (ilman ääntä). Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kameravalvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta materiaalia Honkajoki Oy:n tai sen tytäryrityksien henkilöstön ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.
Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille rikosten tutkintaa varten.
Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään yksilöityyn pyyntöön.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennettu aineisto on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Tallennetun kuva-aineiston katseluoikeus ja rekisteritietojen käsittely: kameravalvontajärjestelmään pääsy on rajattu projektiin osallistuville henkilöille, jotka ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään kameratallennuksia.
9. Tietojen säilytysaika
Rekisterin tietoja säilytetään vuoden 2026 loppuun asti, jonka jälkeen niistä koostetaan nopeutettu video ja alkuperäinen materiaali poistetaan.
10. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin
Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.
11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa yhteystiedoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen (ks. kohta 2).